AVÍS LEGAL

INFORMACIÓ GENERAL

Aquest portal està dirigit a la comunitat educativa (alumnes, professors, pares, escoles i administracions educatives) amb el propòsit de facilitar l'aplicació d'una metodologia innovadora per millorar la competència escriptora dels alumnes d'educació primària: la PictoEscritura.
Aquesta metodologia fomenta la creativitat i el pensament visual en l'aprenentatge, a través d'una àmplia oferta de recursos pedagògics de qualitat (exercicis per al foment de la creativitat a través de l'escriptura i la il·lustració, el disseny d'activitats presencials per desenvolupar a l'aula, vídeos i guies per a professors i alumnes, així com la possibilitat d'avaluar l'evolució de l'expressió escrita dels alumnes participants durant el procés). PictoEscritura persegueix un doble objectiu al com s'orienta la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, la formació del professorat a les bases conceptuals i tècniques d'aplicació de la nova metodologia per capacitar-los en la seva ocupació a través d'un conjunt d'eines teòric-pràctiques on-line, així com la utilització directa de la PictoEscritura pels alumnes, als quals la plataforma ofereix els instruments fonamentals de la metodologia a través d'activitats, exercicis, jocs i tècniques per millorar les seves habilitats en la utilització de la llengua escrita i el foment de la creació literària.
L'accés a la pàgina web de PictoEscritura i a la informació que conté comporta l'acceptació de les condicions previstes en el present avís legal. Per això li recomanem que llegeixi atentament el seu contingut si vostè desitja accedir i fer ús de la informació i dels serveis que si escau es puguin oferir des d'aquest portal.
El titular del portal web és PictoEscritura,S.L. amb domicili social al carrer Lucano, 7 sobreático 1a de Barcelona, CP 08022, amb NIF B 65871253 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

UTILITZACIÓ CORRECTA DE LA PÀGINA WEB

En accedir a la nostra pàgina web i als recursos que ho componen Vè., com a usuari, s'obliga a fer un ús correcte, diligent i lícit del mateix i dels seus continguts, i en particular s'obliga a:

 • Utilitzar la pàgina web per a les finalitats pels quals està pensada.
 • Abstenir-se de qualsevol ús de la pàgina web i/o dels seus continguts que sigui contrari a la Llei, a l'ordre públic, la moral o els bons costums generalment acceptades.
 • Respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web i els seus continguts.
 • No reproduir, copiar, transformar, modificar, distribuir, comunicar públicament o posar a la disposició del públic ni la pàgina web ni cap dels seus continguts ni les seves transformacions, per cap mitjà o modalitat d'explotació.
L'usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web per procediments diferents dels estipulats en aquestes condicions d'ús i, si fos el cas, en les condicions particulars que regulin l'adquisició de determinats serveis. Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. El incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent. No obstant això, pel seu compte i risc, l'usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de PictoEscritura. Especialment, no podrà alterar-los, modificar-los o suprimir-los ni total ni parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els seus drets de propietat. Queda prohibit establir enllaços, o hipervincles, des de portals o llocs web de tercers a pàgines del seu lloc web diferents de la pàgina principal del seu portal, així com presentar les seves pàgines web o la informació continguda en elles sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat. La pàgina web pot permetre als usuaris introduir continguts. PictoEscritura es reserva el dret a no publicar, retirar o eliminar tots els continguts que consideri incorrectes inexactes o contraris al present Avís legal. Els Usuaris no podran incloure a la pàgina web continguts referits a confessions religioses o idees polítiques (incloses declaracions i símbols de partits polítics i organitzacions religioses), ni antisocials, ni ofensius a valors culturals o religiosos, provocatius, despectius, violents, obscens, sexuals i/o de grups que no són socialment acceptables o il·legals, així com qualsevol un altre que pugui ferir la sensibilitat de terceres persones, vulnerar els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes per la normativa aplicable i/o els establerts en la legislació sobre drets dels consumidors i usuaris, sobre la protecció de la infància i la joventut, constituir o suposar una intromissió en la intimitat personal o familiar de les persones físiques o violació del dret a l'honor de tercers o del secret de les comunicacions. En qualsevol cas l'usuari serà l'únic responsable de les opinions emeses així com de la veracitat, exactitud i/o licitud dels mateixos. Per tot això, com a usuari respondrà de qualsevol dany o perjudici de qualsevol naturalesa que PictoEscritura o el lloc puguin sofrir, directa o indirectament, com a conseqüència d'un ús incorrecte de la pàgina web, d'un incompliment d'aquestes condicions d'ús o de la Llei.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

PictoEscritura és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la totalitat dels continguts d'aquesta pàgina web. Tot el contingut de la present pàgina web, els recursos educatius que la componen, el disseny de tot aquest lloc i els seus continguts (incloent, sense caràcter limitatiu: textos, gràfics, dibuixos, fotografies, vídeos, àudio, programari, codi font i uns altres) han estat elaborats per PictoEscritura, titular en exclusiva dels drets sobre els mateixos en tota la seva extensió. Excepte que en els crèdits dels materials que s'incorporen a cada recurs s'indiqui una altra cosa, tots els drets dels mateixos són així mateix titularitat exclusiva d'aquesta entitat. La inclusió d'obres de tercers en els referits recursos educatius i/o en aquest lloc es realitza sota llicència dels seus respectius titulars. En cap cas l'accés al portal per part de l'usuari li atorga dret algun sobre aquest contingut, ni tan sols per a la seva mera reproducció per a ús personal. Els documents i/o continguts que es troben a la zona privada, podran ser utilitzats exclusivament per part de l'usuari autoritzat per PictoEscritura. En cap cas, aquests continguts podran ser descarregats, copiats o reproduïts a altres efectes, especialment per ser cedits a tercers no autoritzats.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

La informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització. Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. PictoEscritura es reserva el dret a modificar-les a qualsevol moment, en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del portal des d'aquesta data. PictoEscritura realitzarà els seus màxims esforços per prestar el servei en les millors condicions per a l'usuari garantint una prestació del mateix de forma lleial i de bona fe; no obstant això, l'usuari entén i accepta que certes dificultats tècniques i altres factors fora del seu control podrien provocar interrupcions temporals del servei. PictoEscritura no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts a les pàgines del seu lloc web, que poden veure's impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control:

 • interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al seu control.
 • intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com a virus informàtics o qualsevol uns altres.
 • ús indegut o inadequat de la pàgina web o en vulneració de les presents condicions.
 • errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix.
 • aquells supòsits en els quals la informació mostrada o transmesa a través d'aquesta pàgina web resulti inexacta, invàlida, errònia o no actualitzada.

PictoEscritura no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del seu portal mitjançant enllaços o hipervincles, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixi mitjançant enllaços o hipervincles al seu lloc web o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es present sota l'aparença o signes distintius de PictoEscritura, excepte autorització expressa d'aquesta última.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment de la Llei 15/1999m de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades personals que se sol·licitin en els nostres formularis o que ens puguin ser facilitats per mitjà de les nostres adreces de correu electrònic s'inclouran en els nostres fitxers de dades de caràcter personal, la responsable i titular dels quals és PictoEscritura. Així mateix, quan una personal emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·licitin i accepta l'enviament o ens envia un missatge electrònic amb dades personals, autoritza i consent expressament a PictoEscritura a tractar, incorporar als nostres fitxers les dades personals facilitades i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes i serveis que s'ofereixen en aquesta pàgina web, si bé amb caràcter revocable i sense efectes retroactius, i accepta les condicions de tractament que s'expressen a continuació. Les dades que se sol·liciten són els adequats, pertinents i estrictament necessaris per a la finalitat amb la qual són recollits, i mai seran utilitzats amb una altra finalitat diferent d'aquella. Així mateix, informem que l'accés a les seves dades personals serà efectuat per personal autoritzat i subjecte a l'obligació de secret, que les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i que els nostres fitxers estan inscrits legalment en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. PictoEscritura no es responsabilitza del tractament de dades personals de les pàgines web a les quals l'usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la nostra pàgina web.

- Cessió de dades:

Li informem que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzats exclusivament en l'àmbit intern i per a les finalitats indicades, de manera que no les cedim ni comuniquem a cap tercer, tret que l'usuari ens autoritzi expressament i en els casos previstos legalment. Únicament ens autoritza expressament a comunicar les seves dades personals, sempre que no ens indiqui el contrari, en els casos següents: Si la utilització de la plataforma es produeix a través de l'Escola en el marc d'una relació entre PictoEscritura i el centre escolar:

 • Les dades personals dels alumnes podran ser compartits amb el personal directiu i docent del centre, inclosos les dades relatives a l'avaluació de l'alumne en l'acompliment de les activitats realitzades en el sí de la plataforma digital de PictoEscritura.
 • L'usuari formarà part d'una comunitat d'usuaris amb la resta de membres de la seva classe/aula, per la qual cosa consent que les seves dades identificatives i la seva imatge, i les dades que voluntàriament incorpori al seu perfil, siguin accessibles per als membres de la seva comunitat (aula/classe).

POLÍTICA DE COOKIES

La pàgina web de PictoEscritura disposa de cookies, que són petits fitxers de dades que s'emmagatzemen en l'ordinador de l'usuari o client i que poden permetre als nostres sistemes recordar característiques o preferències de la navegació a les nostres pàgines web que puguin servir per personalitzar el seu accés en successives visites, fer més segura la navegació, recaptar informació estadística sobre la navegació efectuada, o conèixer preferències d'usuaris. La política de cookies de PictoEscritura se subjecta a la normativa comunitària i espanyola en vigor, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques. En virtut de la mateixa, PictoEscritura li informarà de les cookies que utilitza en cadascun dels seus llocs web (“Política de Cookies”) i, quan calgui, sol·licitarà el seu consentiment per poder utilitzar-les.